Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Κάλυψη λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης
 Υπουργείο Παιδείας
Κάλυψη λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. &  Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ  Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ  Γ΄
-----


Βαθμός Προτερ.
Μαρούσι,  23-08-2016             
Αρ. Πρωτ.: 135935/Ε1    
Ταχ. Δ/νση :           Α.Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:           151 80   ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα:           www.minedu.gr
e-mail  :                  ppe3@minedu.gov.gr
Δ. Κυπαρίσσης:    210 3442167       
Ρ. Μπούσουλα:    210  3442467
FAX:                        210 3442365 (γρ. 1004)

Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών: 210 3442952ΠΡΟΣ:  1.
2.

KOIN.:

Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


                                                                                              
ΘΕΜΑ: Κάλυψη λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης


Α. Σας κάνουμε γνωστό ότι μετά τη δημοσίευση των αριθμ. 128724/Δ3/3-8-2016 (ΦΕΚ 540/τ.Γ’/18-8-2016 και ΦΕΚ 2591/τ.Γ’/22-8-2016) και 128728/Δ3/3-8-2016 (ΦΕΚ 2591/τ.Γ’/22-8-2016) κοινών υπουργικών αποφάσεων περί Ιδρύσεων, Προαγωγών, Υποβιβασμών, Συγχωνεύσεων και Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, είναι αναγκαία η κάλυψη των κενών που δημιουργούνται για το σχολικό έτος 2016-2017.
Ως εκ τούτου, καλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, όπως προβούν άμεσα στην πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα των άρθρων 20 & 1.3, 1.4 και 21 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’), όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α), του άρθρου 28  παρ. 2α του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’), της αριθμ. 196597/Ε2/03-12-2015 (ΦΕΚ 2635/Τ.Β’/7-12-2015) υπουργικής απόφασης, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης, συνυπολογιζόμενων και των νεοϊδρυθέντων, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :
Η διαδικασία τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στα ΤΕ θα ακολουθήσει τα ισχύοντα περί αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ και θα έχει ολοκληρωθεί ως την Τρίτη 30 Αυγούστου 2016.

Β. Όσον αφορά στην κάλυψη θέσεων Διευθυντών και Προϊσταμένων των νεοϊδρυθέντων ΣΜΕΑΕ, παρακαλούνται οι  Διευθυντές Εκπαίδευσης να προβούν:
·       Στην έκδοση πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, για την κάλυψη θέσεων Αναπληρωτών Διευθυντών των νεοϊδρυθέντων ΣΜΕΑΕ, καθώς και στον ορισμό τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11, κεφάλαιο Ε΄ του ν.1566/1985 (Α΄ 167) και τις  προϋποθέσεις επιλογής που τίθενται από το άρθρο 17 του ν.4327/2015 (Α΄50), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (1340 Β΄)  Υπουργικής Απόφασης και των άρθρων 11 παρ, 6 και 12 παρ.6 του Π.Δ.1/2003 (1  Α΄).
·       Στον ορισμό των Αναπληρωτών Προϊσταμένων των νεοϊδρυθέντων ΣΜΕΑΕ, σύμφωνα με τις  προϋποθέσεις επιλογής που τίθενται από το άρθρο 17 του ν.4327/2015 (Α΄50) μετά την κάλυψη των λειτουργικών εκπαιδευτικών αναγκών των εν λόγω σχολικών μονάδων.                                                                                                                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


                                                                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου