Στέφανος Σίντος

Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, αναπληρωματικός αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ.: 6932817359, e-mail: stefsintos@gmail.com

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Τι αλλαγές έχουμε για το 2017-2018 στους αναπληρωτέςΡεπορτάζ: xenesglosses.eu
Περισσότεροι από 20.000 αναπληρωτές θα εργαστούν και το σχολικό έτος 2017-2018 (o προϋπολογισμός αρκεί για 24.000 όπως έχει δηλώσει ο Υφυπουργός Παιδείας αλλά και τα δημοσιευμένα προγράμματα από όπου αντλούνται τα ποσά). Οδεύουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία αναμένοντας τους τελικούς πίνακες αναπληρωτών που μάλλον η ανακοίνωσή τους πάει για μετά τον Δεκαπενταύγουστο και φυσικά τη δήλωση των περιοχών.
Για το νέο σχολικό έτος έχουμε περιορισμένες αλλαγές που αφορούν τους αναπληρωτές και καλό είναι να τις γνωρίζουν. Αυτές είναι οι εξής: Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017) άρθρο 70, παρ. 5: Χορηγείται αναρρωτική άδεια στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών επιπλέον της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία είναι αμειβόμενη και λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως δυσίατα νοσήματα νοούνται αυτά της Υ1/Γ.Π./οικ. 16884/12.10.2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1386). ΦΕΚ 1239/Β/2017: ΥΑ/61048/Ε2 “Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: Οι προϋπηρεσίες που θα πραγματοποιούνται (σσ στην Ειδική Αγωγή) από το σχολικό έτος 2017-18 και εφεξής σε σχολικές μονάδες χαρακτηρισμένες ως δυσπρόσιτες, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, θα προσμετρούνται στο διπλάσιο. Δείτε τα δυσπρόσιτα στη Β/θμια ΕΑΕ Δείτε τα δυσπρόσιτα στην Α/θμια ΕΑΕ Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία στα ΕΠΑΛ (ν.4485/2017) που θα δώσει προσλήψεις ωρομισθίων και αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου στις ειδικότητες των φιλολόγων και μαθηματικών. Για το 2017-2018 θα έχουμε Τάξεις Υποδοχής και στη Δευτεροβάθμια γεγονός που θα προσφέρει θέσεις εργασίας σε αναπληρωτές. Ενδεχομένως από κάποιους Δήμους να δοθεί δωρεάν σίτιση και διαμονή στους αναπληρωτές (Ν.4483/2017): Οι ορεινοί δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010, οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους των οποίων τουλάχιστον το 50% των δημοτικών ή κοινοτικών τους ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων αυτών, μπορεί να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, και των δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β., τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται να ληφθεί απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α.. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους κατοίκους των περιοχών αυτών ή τους συζύγους τους ή τα ανήλικα τέκνα αυτών που έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας. Ο υπολογισμός του πληθυσμού γίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Οι παροχές του πρώτου εδαφίου μπορούν να χορηγούνται, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, και από νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) κατοίκων, εφόσον αφορούν αποκλειστικά υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτοτελή νησιά που συνιστούν τοπικές κοινότητες αυτών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. β ́ βαθμού που υπηρετούν στη γεωγραφική περιφέρεια των ως άνω δήμων, για τους οποίους η οικεία Περιφέρεια, ύστερα από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου η οποία εκδίδεται κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης ανάλογων πόρων από την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας, μπορεί να εξειδικεύει και να καταβάλει τις παροχές του πρώτου εδαφίου. Αυξημένες προσλήψεις για εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (Παράλληλη Στήριξη αλλά και γενικά) σε Π.Ε. και Δ.Ε. Προσλήψεις θα γίνουν μετά τη δήλωση περιοχών με βάση τους οριστικούς πίνακες και επί πραγματικών κενών. Οι προσλήψεις σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα γίνουν την πρώτες ημέρες Σεπτεμβρίου με πιο πιθανές την 5-7/9/2017.
ΠΗΓΗ: 

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Περισσότεροι από 20.000 αναπληρωτές θα εργαστούν και το σχολικό έτος 2017-2018 (o προϋπολογισμός αρκεί για 24.000 όπως έχει δηλώσει ο Υφυπουργός Παιδείας αλλά και τα δημοσιευμένα προγράμματα από όπου αντλούνται τα ποσά). Οδεύουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία αναμένοντας τους τελικούς πίνακες αναπληρωτών που μάλλον η ανακοίνωσή τους πάει για μετά τον Δεκαπενταύγουστο και φυσικά τη δήλωση των περιοχών. Για το νέο σχολικό έτος έχουμε περιορισμένες αλλαγές που αφορούν τους αναπληρωτές και καλό είναι να τις γνωρίζουν. Αυτές είναι οι εξής: Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017) άρθρο 70, παρ. 5: Χορηγείται αναρρωτική άδεια στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών επιπλέον της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία είναι αμειβόμενη και λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως δυσίατα νοσήματα νοούνται αυτά της Υ1/Γ.Π./οικ. 16884/12.10.2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1386). ΦΕΚ 1239/Β/2017: ΥΑ/61048/Ε2 “Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: Οι προϋπηρεσίες που θα πραγματοποιούνται (σσ στην Ειδική Αγωγή) από το σχολικό έτος 2017-18 και εφεξής σε σχολικές μονάδες χαρακτηρισμένες ως δυσπρόσιτες, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, θα προσμετρούνται στο διπλάσιο. Δείτε τα δυσπρόσιτα στη Β/θμια ΕΑΕ Δείτε τα δυσπρόσιτα στην Α/θμια ΕΑΕ Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία στα ΕΠΑΛ (ν.4485/2017) που θα δώσει προσλήψεις ωρομισθίων και αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου στις ειδικότητες των φιλολόγων και μαθηματικών. Για το 2017-2018 θα έχουμε Τάξεις Υποδοχής και στη Δευτεροβάθμια γεγονός που θα προσφέρει θέσεις εργασίας σε αναπληρωτές. Ενδεχομένως από κάποιους Δήμους να δοθεί δωρεάν σίτιση και διαμονή στους αναπληρωτές (Ν.4483/2017): Οι ορεινοί δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010, οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους των οποίων τουλάχιστον το 50% των δημοτικών ή κοινοτικών τους ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων αυτών, μπορεί να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, και των δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β., τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται να ληφθεί απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α.. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους κατοίκους των περιοχών αυτών ή τους συζύγους τους ή τα ανήλικα τέκνα αυτών που έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας. Ο υπολογισμός του πληθυσμού γίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Οι παροχές του πρώτου εδαφίου μπορούν να χορηγούνται, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, και από νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) κατοίκων, εφόσον αφορούν αποκλειστικά υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτοτελή νησιά που συνιστούν τοπικές κοινότητες αυτών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. β ́ βαθμού που υπηρετούν στη γεωγραφική περιφέρεια των ως άνω δήμων, για τους οποίους η οικεία Περιφέρεια, ύστερα από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου η οποία εκδίδεται κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης ανάλογων πόρων από την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας, μπορεί να εξειδικεύει και να καταβάλει τις παροχές του πρώτου εδαφίου. Αυξημένες προσλήψεις για εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (Παράλληλη Στήριξη αλλά και γενικά) σε Π.Ε. και Δ.Ε. Προσλήψεις θα γίνουν μετά τη δήλωση περιοχών με βάση τους οριστικούς πίνακες και επί πραγματικών κενών. Οι προσλήψεις σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα γίνουν την πρώτες ημέρες Σεπτεμβρίου με πιο πιθανές την 5-7/9/2017.

Διαβάστε περισσότερα: https://xenesglosses.eu/2017/08/allages-echoume-gia-2017-2018-stous-anaplirotes/
Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Περισσότεροι από 20.000 αναπληρωτές θα εργαστούν και το σχολικό έτος 2017-2018 (o προϋπολογισμός αρκεί για 24.000 όπως έχει δηλώσει ο Υφυπουργός Παιδείας αλλά και τα δημοσιευμένα προγράμματα από όπου αντλούνται τα ποσά). Οδεύουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία αναμένοντας τους τελικούς πίνακες αναπληρωτών που μάλλον η ανακοίνωσή τους πάει για μετά τον Δεκαπενταύγουστο και φυσικά τη δήλωση των περιοχών. Για το νέο σχολικό έτος έχουμε περιορισμένες αλλαγές που αφορούν τους αναπληρωτές και καλό είναι να τις γνωρίζουν. Αυτές είναι οι εξής: Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017) άρθρο 70, παρ. 5: Χορηγείται αναρρωτική άδεια στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών επιπλέον της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία είναι αμειβόμενη και λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως δυσίατα νοσήματα νοούνται αυτά της Υ1/Γ.Π./οικ. 16884/12.10.2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1386). ΦΕΚ 1239/Β/2017: ΥΑ/61048/Ε2 “Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: Οι προϋπηρεσίες που θα πραγματοποιούνται (σσ στην Ειδική Αγωγή) από το σχολικό έτος 2017-18 και εφεξής σε σχολικές μονάδες χαρακτηρισμένες ως δυσπρόσιτες, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, θα προσμετρούνται στο διπλάσιο. Δείτε τα δυσπρόσιτα στη Β/θμια ΕΑΕ Δείτε τα δυσπρόσιτα στην Α/θμια ΕΑΕ Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία στα ΕΠΑΛ (ν.4485/2017) που θα δώσει προσλήψεις ωρομισθίων και αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου στις ειδικότητες των φιλολόγων και μαθηματικών. Για το 2017-2018 θα έχουμε Τάξεις Υποδοχής και στη Δευτεροβάθμια γεγονός που θα προσφέρει θέσεις εργασίας σε αναπληρωτές. Ενδεχομένως από κάποιους Δήμους να δοθεί δωρεάν σίτιση και διαμονή στους αναπληρωτές (Ν.4483/2017): Οι ορεινοί δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010, οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους των οποίων τουλάχιστον το 50% των δημοτικών ή κοινοτικών τους ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων αυτών, μπορεί να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, και των δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β., τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται να ληφθεί απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α.. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους κατοίκους των περιοχών αυτών ή τους συζύγους τους ή τα ανήλικα τέκνα αυτών που έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας. Ο υπολογισμός του πληθυσμού γίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Οι παροχές του πρώτου εδαφίου μπορούν να χορηγούνται, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, και από νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) κατοίκων, εφόσον αφορούν αποκλειστικά υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτοτελή νησιά που συνιστούν τοπικές κοινότητες αυτών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. β ́ βαθμού που υπηρετούν στη γεωγραφική περιφέρεια των ως άνω δήμων, για τους οποίους η οικεία Περιφέρεια, ύστερα από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου η οποία εκδίδεται κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης ανάλογων πόρων από την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας, μπορεί να εξειδικεύει και να καταβάλει τις παροχές του πρώτου εδαφίου. Αυξημένες προσλήψεις για εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (Παράλληλη Στήριξη αλλά και γενικά) σε Π.Ε. και Δ.Ε. Προσλήψεις θα γίνουν μετά τη δήλωση περιοχών με βάση τους οριστικούς πίνακες και επί πραγματικών κενών. Οι προσλήψεις σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα γίνουν την πρώτες ημέρες Σεπτεμβρίου με πιο πιθανές την 5-7/9/2017.

Διαβάστε περισσότερα: https://xenesglosses.eu/2017/08/allages-echoume-gia-2017-2018-stous-anaplirotes/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου